УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

I. Общи разпоредби

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между потребителите и Free-bg.net, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, потребителите се съгласяват да бъдет обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

В случай, че даден потребител, не е съгласен с всички условия по-долу, същият не следва да използва Free-bg.net.

Потребителите получават правото да използват услугите на Free-bg.net, наричан занапред в този документ и само „сайта", единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар във форумите, потребителите се съгласяват да спазват Правилата за ползване на форумите на Free-bg.net. Free-bg.net не носи отговорност за изразените от потребителите мнения.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Free-bg.net.bg.

„УСЛУГИТЕ" на сайта включват:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

- участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на администратор на вече публикувани мнения;

- създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация в Free-bg.net;

- публикуване на материали (статии) от страна на регистрирани на ниво „Автор“ потребители.

„ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ" - предлагане на стоки и услуги от страна на Потребители чрез публикации, по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

III. Авторски права и други, свързани с функционирането на сайта положения

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. Материалите на потербителите на ниво „Автор“, публикувани на сайта са тяхна лична собственост.

3. Използване на RSS емисии. RSS емисии са XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Free-bg.net. Те могат да съдържат заглавие, автор, снимка и част от съдаржанието на дадената статия. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Free-bg.net. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

4. Неоторизираният достъп, смущаването и/или затрудняването на работата и опитите за неразрешено модифициране и/или промяна на информациите, съдържащи се в този сайт е престъпление и се наказва съгласно действащия Наказателен Кодекс на Република България.

IV. Конфиденциалност

Free-bg.net се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация, включително, но не само статиите, а също и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Free-bg.net може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на предоставените от него при попълване на заявката за регистрация лични данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Free-bg.net на email адрес за контакти: 

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, общите условия за ползване на сайта и/или Правилата за ползване на форумите.

V. Органичаване на отговорността

Free-bg.net прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват обективни несъответствия или пропуски, включително и по независещи от авторите на материалите причини. Free-bg.net по никакъв начин не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Free-bg.net за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Free-bg.net си запазва правото по променя съдържанието на поместена на сайта информация или да я спира от публикация без предварително и/или последващо уведомяване и обяснение за пршчините.

Free-bg.net не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса, Free-bg.net се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към Free-bg.net като първоизточник. Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на Free-bg.net представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство. Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.

Free-bg.net притежава изключителните права върху дизайна, структурата, съдържанието и интернет страницата като обект на авторското право. Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана и/или разпространявана по какъвто и да е начин и независимо от средствата, без изричното писмено съгласие на Free-bg.net.

Free-bg.net си запазва правото да ограничава или забранява достъпа на лица до сайта посредством използваните от тях IP адреси. Лица, на които е забранен достъпът до сайта и/или изложената в него информация, не трябва да осъществяват достъп до страницата. Free-bg.net не носи по никакъв начин отговорност в случаи, че са засегнати трети страни и/или лица при ограничаване и/или забрана на достъпа до сайта посредством IP адрес.

Free-bg.net не носи по никакъв начин отговорност за информация, публикувана на сайта от неговите потребители. Free-bg.net си запазва правото да ограничава достъпа до или изцяло да снема публикации на потребители, без при това да уведомява техните автори.

Free-bg.net не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Free-bg.net си запазва правото да ограничи или изцяло да забрани достъпа на потребител/и до сайта или отделни негови части.

Free-bg.net има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Free-bg.net си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

- Коментиране под статиите, които са с неограничен достъп, като Free-bg.net си запазва правото да ограничава или спира коментарите под отделни или всички публикувани на сайта материали. Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за публикуване на коментари във Free-bg.net.

- Публикуване на авторски материали – статии и други на регистрирани на ниво „Автор“ потребители.

В настройките на потребителския профил, потребителите  се задължават да предоставят пълна, вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Free-bg.net.

Free-bg.net си запазва правото да прецени дали да предостави профил – сметка (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Free-bg.net.

Free-bg.net си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Потребителят (вкл. и регистрираните на ниво „Автор“) се съгласява да не:

а) формулира, изпраща или предава по някакъв друг начин СЪДЪРЖАНИЕ, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, предизвикващо безпокойство, нараняващо, дискредитиращо, вулгарно, неприлично, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на другия или неприемливо от гледна точка на расови, етнически или други причини;

б) причинява вреда на децата по какъвто и да е начин;

в) се представя за човек или група хора, включително и, но не само за: представител на Free-bg.net;

г) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост на която и да е страна;

д) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма", пренасочени с alias или редирект поддомейни, „пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;

е) да формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

ж) да нарушава нормалната работа на другите ползватели на услугите на Free-bg.net, включително и ако не я ползва, да въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участвуват в обмен в реално време;

з) да пречи за предоставяне на услугите или нарушава работата на сървъри или мрежи, свързани с услугите, да не се спазват изискванията, процедурите, политиката или разпоредбите на мрежите, свързани с Free-bg.net;

и) да нарушава преднамерено или непреднамерено местни, национални или международни закони;

й) да преследва или по друг начин да безпокои друг/и потребител/и;

к) да събира и използва неправомерно персонална информация за други потребители.

VІІ. Други

Free-bg.net има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване.

Free-bg.net си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови услуги, услуги свързани на ползваните от потребителя услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.

Free-bg.net не гарантира, че потокът информация към и от сайта няма да бъде следен и записван от трети страни.

VIIІ. Промени

Free-bg.net си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

 

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Споделете важното за вас - напишете вашите новини! ИСКАМ

FREE-BG.NET

Free-bg.net е иновативен проект, стартирал като социално-информационна мрежа, но с течение на времето акцентът пада все повече върху информацията. Материалите излизат извън рамката на новините на „традиционните медии“. За да не искате да пропуснете най-интересните неща - ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ!

Likes от Вас - Новините от нас